TERUG NAAR START
Dirck Jansz van Domseler
GeslachtMan
Leeftijd> 61 jaar
 
Geboren< 1619teBarneveld
Overleden> 16-11-1680teKootwijk
Vader Jan Rijksen van Domseler
 Geboren 1594
 Overleden < 25-10-1625
Moeder Jutgen van Esvelt
 
 Overleden < 25-10-1625
 
Huwelijk 18-5-1646 te Kootwijk
 
metAnna van Domseler
 Geboren1610
 Overleden< 13-6-1663
Kinderen  Judith
Evert
Jan Dirckz
Wendeltje
Gerritje
Elisabeth
Aelberts
Gerharda
Weijnant
Notities persoonOok wel Dirck Jansz. genoemd.
Hij was het enige kind van Jan Rijksen van Dompseler en Jutte van Esvelt.
Zijn momber, Reyer van Esvelt, verkrijgt van Dirck Jansz. op 21 augustus 1630, oprukking der goederen van zijn vader.
Dirck van Dompseler verwerft hiervan herhaaldelijk prolongatie van oprukking, het laatst op 1 december 1674.
Dirk van Dompseler werd door de landdrost van de Veluwe belemmert in het recht van jacht, hetwelk door de tak van Dompseler van Esvelt, waartoe hij behoorde, van oudsher was uitgeoefed. Hij wende zich hierover tot de landdag, die bij Reces van 2 juni 1656 het volgende besluit nam.
"Op requeste van Derck van Dompseler te Barneveld, woonachtig aen de Lantschap gepresenteert, waer hij deselve niet alleen versoeckt gereleveert te worden van soodanige sententie condemnatoir als op aanklachte van den landdrost van Veluwe over gepleegde exces in de jacht tegens hem by den gerichte te Barneveld de 12 aprilis lestleden uytgesproken is, maer ook gemaintencert ende gehandhavet te werden bij sijn oude p....cessie om vrije te mogen jaegen gelijck sustenee... bij zijne voorouderen successivelicken geschiet te sijn sijnde dese requeste bij de Landschap gestelt geweest in handen van den Landdrost van Veluwe om daeren sijnde nootturft te seggen ende daervan bij den gedachte Landdrost in den queartiere openinge gedaen sijnde eygentlijck dezen quartiere aengaende, is verstaen dat de suppliant nader sal hebben te bewijsen, dat hij een mannelijk descendent van die Dompselaers, dat het recht van jacht in Veluwen van olt toegestaen geweest ende ’t selve gebruickt hebben en dat inmitter die voorgeschreven sententie sal blijven in sijn "volle waerden" .
Nu had reeds in het jaar 1596 Johan Evertszoon van Dompseler van Esvelt verklaard dat zijn vader en zijn grootvader op het erf Esvelt honden hadden gehouden en gejaagd. Wel verstond het Quartier (van de Veluwe) daarop, dat hij zijn recht moest bewijzen en zich inmiddels van de jacht onthouden, maar op 29 april 1597 werd hij door de gecommitteerden van het Quartier bij zijn recht tot de jacht gemaintineerd.
Dirk van Dompseler ondertrouwde te Barneveld op 26 april 1646 met joffer Anna van Domseler, beide jongelieden van die plaats. (Trouwboek van Barneveld). Het huwelijk werd te Kootwijk gesloten op 18 mei 1646 (trouwboek van Kootwijk.)
Zij was de dochter van Evert van Dompseler, zoon van de in zijn jachtrecht gehandhaafden Johan van Dompseler in 1623 met Nicola van Oldenbarneveldt,later ambtsjonker van Putten, getrouwd. Hare moeder was Gerharda van Ommeren, dochter van kapitein Wijnad van Ommeren en Aleid van Delen.
Behalve een deel van Esvelt bracht Dirck van Dompseler door zijn huwelijk nog landerijen onder Ede in zijn geslacht.
Zijn vrouw Anna overlijdt vóór 13 juni 1663. Hij verklaarde op 1 december 1674 als zijn uiterste wil, dat zijn heerengoederen deelbaar zouden zijn onder zijn kinderen (Stukken in het Rijksarchief te Arnhem.)